• Your Big Data and social media solution partner
FRIT

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร SCB Park ได้มีการประกาศผลผู้ที่ได้รับ“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

“รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจและมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

ซึ่งทางบริษัทคอมพิวเตอร์โลจี จำกัดได้รับรางวัลดีเด่น ด้าน Business ประเภทบุคคลทั่วไป จากงานเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งนี้ด้วย ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ทางเราขอสัญญาว่าจะไม่หยุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป